ព័ត៌មាន

February 13, 2024

Overwatch 2 Seasons: ដំណើរ​កម្សាន្ត​ប្រកបដោយ​ថាមពល និង​គួរឱ្យ​រំភើប

Vannak Siv
WriterVannak SivWriter

សេចក្តីផ្តើម

Blizzard បានទទួលយកគំនិតនៃរដូវកាលនៅក្នុង Overwatch 2 ដើម្បីធានាថាហ្គេមនៅតែមានភាពស្វាហាប់ និងគួរឱ្យរំភើប។ ជាមួយនឹងរដូវកាលប្រកួតប្រជែងចំនួន 35 ដែលមានរយៈពេលជាង 6 ឆ្នាំ អ្នកលេង Overwatch បានឃើញការចេញផ្សាយវីរបុរសថ្មីចំនួន 11 នាក់ និងផែនទីថ្មីចំនួន 20 ។

Overwatch 2 Seasons: ដំណើរ​កម្សាន្ត​ប្រកបដោយ​ថាមពល និង​គួរឱ្យ​រំភើប

ការវិវត្តន៍នៃរដូវកាល

រដូវកាលរបស់ Overwatch 2 ជាធម្មតាមានរយៈពេលប្រហែល 2 ខែ ដូចនៅក្នុង Overwatch ដើមដែរ។ រដូវកាលនីមួយៗនាំមកនូវខ្លឹមសារថ្មី រួមទាំងកំណត់ចំណាំបំណះ និងស្បែកឆ្លងសមរភូមិ។ បច្ចុប្បន្ន យើងស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលទី 9 នៃ Overwatch 2 ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024។ ប្រសិនបើនិន្នាការនៅតែបន្ត រដូវកាលនេះនឹងដំណើរការរហូតដល់ពាក់កណ្តាលខែមេសា។

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់រដូវកាល

នេះគឺជាបញ្ជីនៃកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់សម្រាប់ Overwatch 2 រដូវកាលមុន៖

 • រដូវកាលទី 1៖ ថ្ងៃទី 4 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022
 • រដូវកាលទី 2៖ ថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 3៖ ថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 4៖ ថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 5៖ ថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 6៖ ថ្ងៃទី 10 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 7៖ ថ្ងៃទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 8៖ ថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024
 • រដូវកាលទី 9៖ ថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 - TBD (ភាគច្រើនទំនងជាពាក់កណ្តាលខែមេសា)

រដូវកាលកេរ្តិ៍ដំណែល

សម្រាប់ជាឯកសារយោង នេះគឺជាកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃរដូវកាល Overwatch មុនៗ៖

 • រដូវកាលទី 1៖ ថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ដល់ថ្ងៃទី 18 ខែសីហា ឆ្នាំ 2016
 • រដូវកាលទី 2៖ ថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ដល់ថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016
 • រដូវកាលទី 3៖ ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017
 • រដូវកាលទី 4៖ ថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017
 • រដូវកាលទី 5៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017
 • រដូវកាលទី 6៖ ថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2017 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែតុលា ឆ្នាំ 2017
 • រដូវកាលទី 7៖ ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017
 • រដូវកាលទី 8៖ ខែមករា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018
 • រដូវកាលទី 9៖ ថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018
 • រដូវកាលទី 10៖ ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018
 • រដូវកាលទី 11៖ ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែសីហា ឆ្នាំ 2018
 • រដូវកាលទី 12៖ ថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018
 • រដូវកាលទី 13៖ ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 14៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 15៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 16៖ ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 17៖ ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែសីហា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 18៖ ថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 19៖ ថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមករា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 20៖ ថ្ងៃទី 2 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 21៖ ថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 22៖ ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 23៖ ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 24៖ ថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 25៖ ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែមករា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 26៖ ថ្ងៃទី 7 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 27៖ ថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 28៖ ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 29៖ ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 30៖ ថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 31៖ ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែមករា ឆ្នាំ 2022
 • រដូវកាលទី 32៖ ថ្ងៃទី 6 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022
 • រដូវកាលទី 33៖ ថ្ងៃទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022
 • រដូវកាលទី 34៖ ថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022
 • រដូវកាលទី 35៖ ថ្ងៃទី 8 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ឥឡូវនេះ អ្នកមានព័ត៌មានទាំងអស់អំពីការចាប់ផ្តើម និងកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់រដូវកាលរបស់ Overwatch 2 អ្នកអាចរៀបចំផែនការលេងហ្គេមរបស់អ្នកតាមតម្រូវការ។ សូមរីករាយជាមួយពិភពវិវឌ្ឍដែលមិនធ្លាប់មានរបស់ Overwatch 2!

About the author
Vannak Siv
Vannak Siv
អំពី

វណ្ណក្រចាបន្ទូលមកពីកាមពត ហើយរស់នៅភ្នំពេញ។ គាត់ជាអ្នកមានភាពចូលចិត្តក្នុងការលេងហ្គេម និងបកប្រែភាសា។ គាត់ធ្វើការបកប្រែកម្មវិធីហ្គេមនៅកម្ពុជា និងបង្កើតការទាក់ទាញជាមួយគេហទំព័រប្រាណការណ៍។

Send email
More posts by Vannak Siv
undefined is not available in your country. Please try:

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

The Epic Crossover: Dragonsteel របស់ Brandon Sanderson ចូលទៅក្នុង League of Legends Arena
2024-06-04

The Epic Crossover: Dragonsteel របស់ Brandon Sanderson ចូលទៅក្នុង League of Legends Arena

ព័ត៌មាន