ព័ត៌មាន

February 13, 2024

Overwatch 2 Seasons: ដំណើរ​កម្សាន្ត​ប្រកបដោយ​ថាមពល និង​គួរឱ្យ​រំភើប

Vannak Siv
WriterVannak SivWriter
ResearcherHaruki NakamuraResearcher

សេចក្តីផ្តើម

Blizzard បានទទួលយកគំនិតនៃរដូវកាលនៅក្នុង Overwatch 2 ដើម្បីធានាថាហ្គេមនៅតែមានភាពស្វាហាប់ និងគួរឱ្យរំភើប។ ជាមួយនឹងរដូវកាលប្រកួតប្រជែងចំនួន 35 ដែលមានរយៈពេលជាង 6 ឆ្នាំ អ្នកលេង Overwatch បានឃើញការចេញផ្សាយវីរបុរសថ្មីចំនួន 11 នាក់ និងផែនទីថ្មីចំនួន 20 ។

Overwatch 2 Seasons: ដំណើរ​កម្សាន្ត​ប្រកបដោយ​ថាមពល និង​គួរឱ្យ​រំភើប

ការវិវត្តន៍នៃរដូវកាល

រដូវកាលរបស់ Overwatch 2 ជាធម្មតាមានរយៈពេលប្រហែល 2 ខែ ដូចនៅក្នុង Overwatch ដើមដែរ។ រដូវកាលនីមួយៗនាំមកនូវខ្លឹមសារថ្មី រួមទាំងកំណត់ចំណាំបំណះ និងស្បែកឆ្លងសមរភូមិ។ បច្ចុប្បន្ន យើងស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលទី 9 នៃ Overwatch 2 ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024។ ប្រសិនបើនិន្នាការនៅតែបន្ត រដូវកាលនេះនឹងដំណើរការរហូតដល់ពាក់កណ្តាលខែមេសា។

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់រដូវកាល

នេះគឺជាបញ្ជីនៃកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់សម្រាប់ Overwatch 2 រដូវកាលមុន៖

 • រដូវកាលទី 1៖ ថ្ងៃទី 4 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022
 • រដូវកាលទី 2៖ ថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 3៖ ថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 4៖ ថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 5៖ ថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 6៖ ថ្ងៃទី 10 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 7៖ ថ្ងៃទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023
 • រដូវកាលទី 8៖ ថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024
 • រដូវកាលទី 9៖ ថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 - TBD (ភាគច្រើនទំនងជាពាក់កណ្តាលខែមេសា)

រដូវកាលកេរ្តិ៍ដំណែល

សម្រាប់ជាឯកសារយោង នេះគឺជាកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃរដូវកាល Overwatch មុនៗ៖

 • រដូវកាលទី 1៖ ថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ដល់ថ្ងៃទី 18 ខែសីហា ឆ្នាំ 2016
 • រដូវកាលទី 2៖ ថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ដល់ថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016
 • រដូវកាលទី 3៖ ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017
 • រដូវកាលទី 4៖ ថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017
 • រដូវកាលទី 5៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017
 • រដូវកាលទី 6៖ ថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2017 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែតុលា ឆ្នាំ 2017
 • រដូវកាលទី 7៖ ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017
 • រដូវកាលទី 8៖ ខែមករា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018
 • រដូវកាលទី 9៖ ថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018
 • រដូវកាលទី 10៖ ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018
 • រដូវកាលទី 11៖ ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែសីហា ឆ្នាំ 2018
 • រដូវកាលទី 12៖ ថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018
 • រដូវកាលទី 13៖ ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 14៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 15៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 16៖ ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 17៖ ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែសីហា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 18៖ ថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019
 • រដូវកាលទី 19៖ ថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមករា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 20៖ ថ្ងៃទី 2 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 21៖ ថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 22៖ ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 23៖ ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 24៖ ថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020
 • រដូវកាលទី 25៖ ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែមករា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 26៖ ថ្ងៃទី 7 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 27៖ ថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 28៖ ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 29៖ ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 30៖ ថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021
 • រដូវកាលទី 31៖ ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែមករា ឆ្នាំ 2022
 • រដូវកាលទី 32៖ ថ្ងៃទី 6 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022
 • រដូវកាលទី 33៖ ថ្ងៃទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022
 • រដូវកាលទី 34៖ ថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022
 • រដូវកាលទី 35៖ ថ្ងៃទី 8 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ឥឡូវនេះ អ្នកមានព័ត៌មានទាំងអស់អំពីការចាប់ផ្តើម និងកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់រដូវកាលរបស់ Overwatch 2 អ្នកអាចរៀបចំផែនការលេងហ្គេមរបស់អ្នកតាមតម្រូវការ។ សូមរីករាយជាមួយពិភពវិវឌ្ឍដែលមិនធ្លាប់មានរបស់ Overwatch 2!

About the author
Vannak Siv
Vannak Siv
About

វណ្ណក្រចាបន្ទូលមកពីកាមពត ហើយរស់នៅភ្នំពេញ។ គាត់ជាអ្នកមានភាពចូលចិត្តក្នុងការលេងហ្គេម និងបកប្រែភាសា។ គាត់ធ្វើការបកប្រែកម្មវិធីហ្គេមនៅកម្ពុជា និងបង្កើតការទាក់ទាញជាមួយគេហទំព័រប្រាណការណ៍។

Send email
More posts by Vannak Siv

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

Raging Bolt: ស្តេចថ្មីនៃ Metagame របស់ Pokémon VGC
2024-04-10

Raging Bolt: ស្តេចថ្មីនៃ Metagame របស់ Pokémon VGC

ព័ត៌មាន